תנאי שימוש

1. כללי
1.1. תקנון ותנאי השימוש (להלן: “התנאים” או “תנאי שימוש”) אלו מסדירים את השימוש באתר
“גרשון5” בכתובת: https://www.gershon5.com (להלן: “האתר”) ובכל השירותים והמוצרים המוצעים באמצעותו (ביחד ולחוד להלן: “השירותים”). בכל מקום שמצוין אתר או השירותים, אזי אותה הוראה תחול ביחס לשניהם במשתמע (קרי השימוש באחד מהמושגים, נעשה מטעמי נוחות בבד), למעט בסעיפים שבהם יצוינו הוראות נפרדות לאיזה מהמושגים (אתר או שירותים) בפרט.
תנאים אלו יחולו לגבי כל שימוש באתר, הזמנת שירותים ורכישות באמצעותם לרבות במסגרת מועדון הלקוחות וכל יתר השירותים, אשר טעונים רישום, בין אלה שקיימים ובין העתידיים.
תנאים אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בקשר לשימוש באתר ובשירותיו בינך (להלן: “משתמש קצה” או “המזמין”) לבין בעלי האתר וונדר ג’י גרופ בע”מ (להלן: “החברה”). הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. כל שימוש ו/או רכישה דרך האתר מהווה את הסכמתך לתנאי ההסכם. במקרה ואינך מעוניין/ מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותיו.
1.2. תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.3. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש ההוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.
1.4. כתנאי לשימוש באתר, הנך מצהיר כי הנך בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר.
1.5. כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה אסורה על פי התנאים.
1.6 הספרים המודפסים שימכרו באמצעות האתר, בשלב זה ועד להודעה חדשה, הינם לאספקה בישראל בלבד. הוראות תקנון זה יחולו במשתמע על מכירה זו גם כן ובמקביל לתחולתן ביחס למכירת ספרים דיגיטליים, למעט בסעיפים שבהם יצוינו הוראות נפרדות לאיזה מהמוצרים (תכנים ו/או ספרים דיגיטליים או ספרים מודפסים) בפרט.
1.7 החברה אינה מתחייבת לספק את ההזמנות שיתקבלו באתר, ושומרת על זכותה לא לספק ו/או לזכות את המזמין בגין הזמנות שלא יסופקו.

2. רישום לצורך ביצוע רכישות באמצעות האתר
2.1 ביצוע רכישות דרך האתר, צפייה ו/או האזנה לתוכן דיגיטלי (און-ליין) באמצעות האתר מותנה ברישום. שם המשתמש יוגדר אוטומטית בתהליך הרישום, על בסיס צירוף אותיות ו/או מספרים מכתובת הדוא”ל שהוזנה על ידך במסגרת הליך הרישום כאמור.
2.2 בכפוף להוראות תנאי השימוש והוראות האתר תוכל ליהנות אפוא משירותי האתר ולהשתמש בהן לאחר השלמת תהליך ההרשמה ומסירת הפרטים המתבקשים במהלכו.
2.4 ככל והשימוש בחלק מהשירותים באתר, יתאפשרו באמצעות קופון. ההוראות והתנאים המתייחסים לתשלום ו/או שימוש באמצעות קופון, עשויות להימצא בקופון הספציפי (בתחתית או בכל חלק אחר שלו), שבו תרצה לעשות שימוש ו/או בהוראות ספציפיות שיוגדרו באתר.
2.5 בעת ההרשמה לשירות טעון רישום ובפרט “מועדון לקוחות” של האתר באם יוקדם בעתיד, אתה עשוי להתבקש למסור פרטים נוספים על אלה שמסרת במסגרת תהליך ההרשמה לאתר ו/או להתבקש לעבור הליך הרשמה ייעודי לאותו שירות. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים תוכל לעדכנם באמצעות פניה למחלקת שירות הלקוחות של האתר לפי פרטיו להלן (Hello@gershon5.com).
2.6 הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע של האתר. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו יתכן ותוגבל משימוש בשירות שטעון הרשמה. החברה לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, הניתנת לעיון בהיפר קישור הנ”ל.
2.7 בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור כתובת מייל וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
2.8 שמור על כתובת המייל והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.
2.9 לסיוע במקרה של אובדן סיסמא תוכל ליצור קשר עם פרטי שירות הלקוחות של האתר לפי פרטיו להלן (Hello@gershon5.com) או באמצעות כפתור “שכחתי סיסמא” באתר.
2.10 החברה רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רשומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
• אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
• אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של החברה;
• אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
• אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;
• אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;
• אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
• אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);
• אם יש לך חוב כספי לחברה ו/או למי מטעמה, או לכל תאגיד בשליטתה, ו/או ו/או כלפי צדדי ג’, ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

2.11
מבלי לגרוע מיתר התנאים המפורטים לעיל ולהלן, להלן התייחסות פרטנית לגבי השירותים שינתנו באמצעות האתר, בשלב זה:

“משלוח ספר מודפס עד הבית” (בישראל בלבד)

“צפייה או האזנה לקבצים דיגיטליים או קבצי שמע באמצעות התחברות לספריית הענן באתר”

ביחד ולחוד לעיל ולהלן: “השירותים” או “התכנים” או “המוצרים”

2.11.1 האתר מקדם ומשווק תכנים דיגיטליים/ספרים שונים, לרבות מודפסים, לצריכה ורכישה על ידי משתמשי הקצה.
2.11.2 קבלת השירותים ו/או צריכתם מותנית בביצוע רישום מוקדם וקבלת שם משתמש וסיסמה.
2.11.3 לא תתאפשר הורדה של הקבצים הדיגיטליים ו/או קבצי השמע למשתמשי הקצה ו/או לאמצעי הקצה של משתמשי הקצה. הרכישה, השימוש והצריכה של המוצרים הללו תהא באמצעות התחברות לספריית הענן של האתר באמצעות שם משתמש וסיסמה.
2.11.4 הרכישה תתבצע באמצעות החנות המקוונת של האתר, והתשלום בגין המוצרים או התכנים הדיגיטליים הנרכשים, מבוצע בעת ביצוע ההזמנה בפועל באתר. העלות של כל מוצר נקוב לצידו באתר, בהיקף ובמידה מקובלים והתשלום בגינם כאמור מבוצע בעת ביצוע ההזמנה בפועל.
ביחס לספרים מודפסים בפרט, יובהר כי המחיר המחייב לצרכן הינו זה הנקוב באתר, ללא תלות במחיר הקטלוגי שיתכן ואף הוטבע על גבי כריכת הספר על ידי המוציא לאור.
2.11.5 לצורך ביצוע הרכישה באתר, יתבצע הליך מקדים כאמור של רישום, ובמסגרתו יוגדרו למשתמשים: שם משתמש וסיסמא. יחד עם זאת, משתמשים שלהם שם משתמש וסיסמא שהוגדרו בעקבות הרשמה ו/או רכישות קודמות באתר, יוכלו להשתמש בהם לשם ביצוע הרכישה באמצעות האתר. עם זאת החברה שומרת על זכותה לחייב רישום חוזר בכל ביצוע הזמנה ו/או רכישה.

3. תוכן דיגיטלי
3.1 במקרה של צפייה ו/או האזנה של תוכן דיגיטלי באמצעות האתר, החברה מעניקה לך ביחס אליו, רישיון בתשלום לפי העניין וכפי שמפורט בתנאי שימוש אלה ובזירת רכישת התוכן הדיגיטלי הרלבנטי (האתר). הרשיון הינו לא בלעדי, בר ביטול – לעשות שימוש אישי (לא מסחרי) בתוכן דיגיטלי כאמור, לשם גישה, קריאה, האזנה בתוכן הדיגיטלי והכל בכפוף לתקנון ולתנאי שימוש אלה.
3.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות ו/או להתקין מחדש באופן אוטומטי את התכנים הדיגיטליים המוצעים להורדה באתר.
3.3 לא ניתן להעביר את התוכן הדיגיטלי מאמצעי קריאה אלקטרוני אחד לאחר בשל פתרון ניהול זכויות דיגיטלי בתכנים (DRM-Digital Rights Management) ו/או בשל כל סיבה טכנית ו/או טכנולוגית אחרת כאמור.
3.4 מערכת ניהול הזכויות הדיגיטליות כאמור אינה מאפשרת קריאה של קבצים שאינם מותאמים למערכת זו; ואין לעקוף, לשנות או לסכל את מאפייני הבטיחות, כללים מיוחדים או אפליקציות אחרות שמגינות על התוכן הדיגיטלי.
3.5 החברה אינה אחראית לפגמים ו/או טעויות דפוס אשר קיימים בספר הדיגיטלי.
3.6 ייתכן שחלק מהספרים המוצעים להורדה באתר כוללים תיאורים ו/או תקצירים לגבי תוכנם. תיאורים ו/או תקצירים אלו מסופקים לנוחיות המשתמשים, האתר אינו מתחייבים או מציג שהתיאורים ו/או התקצירים המוצגים בו מדויקים או שלמים.
3.7 החברה אינה אחראית להרשאה של הורים או אפוטרופוסים לקטינים שבאחריותם, בכל הנוגע לפעילות באתר ואגב כך הורדה במסגרת השירות ו/או חשיפה לתכנים, שאינם תואמים לגילם.
3.8 ככלל המוצרים ו/או השירותים הדיגיטליים ניתנים לעיון וקריאה על גבי מערכות הפעלה ומכשירים תומכים בלבד, כמוצג באתר. אין פירוש הדבר שלא ניתן לרכוש ו/או לקרוא תכנים דיגיטליים על גבי מכשירים ו/או מערכות הפעלה מסוגים אחרים ואולם אין בכוחה של החברה להתחייב כי הליכי הרכישה ו/או הקריאה במקרים אלה יהיו חפים מתקלות (נוספות על תקלו שיכולות להיגרם מטבעם של מוצרים טכנולוגיים גם על גבי מכשירים ו/או מערכות הפעלה נתמכים).
3.9 החברה פועלת כל העת לשפר את מוצריה ו/או שירותיה ובפרט את האתר. משכך, אין בכוחה להתחייב ששיפורים ושינויים כאמור, לא יגבילו מעת לעת את אופן השימוש ובפרט את הקריאה בתכנים הדיגיטליים, גם במסגרתם של מכשירים ו/או מערכות הפעלה שמתיישנות מעת לעת ואינן בשליטת החברה.

4.אספקת מוצרים
4.1 החל מרגע אישור הזמנת רכישה באתר, אין היא ניתנת לשינוי ו/או לביטול ע”י המזמין אלא בכפוף לאמור בפרק “ביטול רכישת פריטים והחזרתם” שלהלן.

4.2 התנאים המוקדמים לביצוע הזמנת רכישה, ולאספקת הספרים שתרכוש, הם:

א. באמצעות חיוב על בסיס כרטיס אשראי באתר ו/או בחנות המקוונת באתר:

• סיום בדיקת אימות פרטי כרטיס האשראי שנמסרו על ידך;

• ו- (2) קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע רכישת הפריטים.

* יובהר כי ביחס לרכישת ספרים מודפסים בפרט:

הגדלת מספר התשלומים ביחס לאמור תחויב בריבית על ידי חברת האשראי.

יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מאפשרות תשלום לרכישת ספרים מודפסים באמצעות paypal לפי הפירוט שלהלן.

ב. באמצעות חיוב בחשבון ה- paypal שלך, באתר שמובילה אל החנות המקוונת באתר:

• סיום בדיקת אימות פרטי חשבון ה- paypal שנמסרו על ידך;

• ו-(2) קבלת אישור חברת paypal לביצוע רכישת הפריטים.

ג. באמצעות חיוב מול החנות הסלולרית הרלבנטית:

4.3 ספרים מודפסים יסופקו כאמור ונכון לשלב זה, בישראל בלבד.

4.4 ביצוע משלוחי ספרים ללקוחות יבוצע בשני אופנים לבחירת הלקוח:

4.4.1 הפצה למרכזי חלוקה. כל לקוח יקבל סמס בסיום הליך הרכישה שביצע ובו יוכל לבחור במרכז החלוקה המועדף עליו לאיסוף ממנו. פרק הזמן לאספקת הספר למקום החלוקה לא יעלה על 14 ימים. במועד ביצוע המסירה למרכז החלוקה, יקבל הלקוח סמס נוסף על כך וכן את פרטי ההתקשרות ושעות הפעילות של מרכז החלוקה שממנו יוכל הלקוח לאסוף המשלוח בעצמו.

4.4.2 משלוח עד הבית. הלקוח יכול לבחור קבלת ההזמנה עד לביתו או לכל כתובת אחרת שיבחר במדינת ישראל.

4.5 עלויות שילוח בהתאם לספק השילוח בעת ההזמנה או השילוח, יוצגו במסגרת ההזמנה ו/או הרכישה ו/או בסמוך לכך.

4.6 מועד אספקת ספרים: בין 7 ל-14 ימים, ייתכנו עיכובים שאינם בשליטת החברה ו/או באחריות ספק השילוח.

5.מדיניות מחירים
5.1 מחיר התוכן הדיגיטלי אשר בו תחויב בגין הזמנה הנו המחיר המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה.

ביחס לספרים מודפסים בפרט, מובהר כי המחיר המחייב לצרכן הינו זה הנקוב באתר, ללא תלות במחיר הקטלוגי שיתכן ואף הוטבע על גבי כריכת הספר על ידי המוציא לאור. כמו כן, עלויות משלוח יגבו בהתאם להוראת סעיף 4.5 לעיל.

5.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את המחירים המפורטים כאמור, ללא הודעה מראש.

5.3 שינוי המחיר לא ישפיע על הזמנות שאושרו על ידי החברה לפני השינוי גם אם טרם סופקו.

5.4 המוצר ו/או השירות ו/או הרישיון באלה, יכול שינתנו לך כנגד תמורה כספית, שתפורט כאמור באתר ו/או בממשק אחר, בהיקף ובמידה מקובלים:

א. התשלומים באתר מבוצעים במטבע ישראלי בלבד.

ב. כלל הסכומים המפורטים באתר, כוללים בתוכם את המע”מ.

5.5. במקרה של הטבה ו/או קופון תקפים שהוענקו ע”י החברה

5.5.1 החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה יימנע מימוש ההטבה במלואה או בחלקה ע”י המשתמשים.
5.5.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת ההטבה, מכל סיבה אשר יש בה עפ”י דין לעכב או לבטל את הענקת ההטבה, לרבות כאשר מדובר בהטבות אישיות ו/או שהמזמין אינו זכאי לממשן מכל סיבה שהיא.
5.5.3 לחברה הזכות, בכל עת, לשנות את ההטבות, המבצעים, הקופונים, תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך אותו או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, להוסיף או לגרוע מרשימת הספרים המשתתפים במבצע ולשנות הוראות תקנון זה הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן על השינוי הודעה. הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והמשתמשים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי ההטבה ו/או מועדיו.

6.אמצעי התשלום
6.1 התשלום עבור רכישת התוכן דיגיטלי באתר יתבצע באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי תקף למעט כרטיסי אשראי שהחברה לא התקשרה בהסכם סליקה בהקשרם, ואשר ניתנים לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין מפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה.
6.2 הנך מאשר כי ידוע לך שסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות חברת שרותי סליקה ו/או כל ספק אחר שייבחר על ידי האתר (“ספק הסליקה”) וכפופה לתנאי השימוש ודרישות האישור של ספק הסליקה.

7.ביטול רכישת הפריטים והחזרתם
7.1 על פי דין, לא תתאפשר החזרה של תוכן דיגיטלי שנצפה באמצעות האתר, אלא אם התברר שהוא פגום. בהקשר זה, החברה רשאית לבקש ממך לגשת למשרדיה ו/או לפעול באופנים אחרים כדי להוכיח פגמים כאמור באופן שיניח את דעתה, והינך מתחייב לשתף איתה פעולה בתום לב לצורך ביצוע הבדיקה כאמור.
7.1.1 לגבי ספרים מודפסים בפרט –
1. זכות הביטול אפשרית
א. כל זמן שהספר טרם סופק ללקוח.
ב. במידה והספר סופק באריזת יצרן (מו”ל) מקורית, שללא פתיחתה לא ניתן לקרוא ו/או להשתמש בו ובמידה:
i. בקשה ביטול הרכישה הגיעה מהצרכן לחברה, בתוך 14 ימים ממועד אספקתו;
ii. הספר הוחזר כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית;
iii. לבקשת הביטול צורפה אסמכתא שמאפשרת אימות רכישה.
iv. התשלום בגין הרכישה יושב במקרה זה אל הלקוח בניכוי 5% מעלות הרכישה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
ג. במקרה של פגם בספר המודפס שסופק או מחמת אי התאמה בין הספר המודפס שסופק וזה ששולם בגינו או בשל אי אספקת הספר המודפס במועד המוסכם עם הלקוח (אך בכל מקרה מועד האספקה לא יפחת מ-14 ימים).
במקרה זה לא יגבו מהלקוח דמי ביטול.
2. לא ניתן לבטל רכישת ספרים מודפסים:
א. באמצעות תווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען;
ב. שסופקו כשאינם ארוזים כאמור;
7.2 החברה רשאית לבטל עסקת רכישה באתר ו/או למנוע רכישה באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. אם מסרת פרטים שגויים ו/או חסרים;
ב. במקרה של הפרה של תנאים אלו, לרבות הפרה צפויה;
ג. אי תשלום ו/או קבלה אישור של ספק הסליקה או חברת האשראי ו/או paypal.
ה. תקלה בממשק החיובים והגביה באתר.
ו. אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר ו/או השירות נשוא הרכישה, המחיר ו/או פרטים אחרים.
ז. במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין בדרך הרכישה.
ח. אם יתברר לה כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו.
ט. במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין.
י. במקרים שבהם נודע לחברה לשביעות רצונה, שהרוכש פעל בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות הדין בקשר עם האתר ו/או התוכן הדיגיטלי שרכש ו/או המוצרים ו/או השירותים ו/או התכנים הכלולים באלה.
יא. החברה תמצא לנכון לפרסם הודעה על ביטול הזמנה ו/או מכירה בדף הרכישה בין טרם השלמת הרכישה ו/או לאחריה ו/או תשלח הודעה על ביטולה לרוכשים במסגרת בדוא”ל שמסרו בעת ביצוע הרכישה, לפי עניין.
יב. בכל מקרה כאמור, תציג החברה ללקוח את סיבת הביטול, וכן תשיב ללקוח כל סכום ששולם, ככל ששולם על ידו, בכפוף לתנאי שימוש אלה ו/או הוראות הדין.
יג. במקרה של ביטול ההזמנה ו/או מכירה על ידי החברה וזאת בין היתר בנסיבות המפורטות בסעיף זה, לא תהא לרוכשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ככל שהחברה תפעל בהתאם לאמור בסעיפים (יא) ו-(יב) לעיל.

8.קניין רוחני
8.1 כל זכויות היוצרים והקנין הרוחני באתר לרבות עיצובם, ו/או תוכנם, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחר טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים ו/או צדדים שלישיים, שהתירו לה לעשות באלה שימוש במסגרת האתר ו/או שיווקן, לפי העניין.
8.2 אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע המוצגים באתר ו/או יתר פריטי הקניין הרוחני המפורטים בסעיף 8.1 לעיל, אין למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל ו/או להשתמש שלא בהתאם להיתר מפורש שניתן בתנאי שימוש אלה ו/או באופן שחורג מקריאה עצמית של התוכן הדיגיטלי הרלבנטי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.
8.3 שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה ובפרט סימן המסחר של האתר, הספרים, והסימנים בכל מקום באתר ו/או בחנות הספרים הדיגיטליים (השם ו/או העיצוב המצורף אליו), הינם קניינה הבלעדי של החברה ובמידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים באתר, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

9.הגבלת שימוש
9.1 אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי הרלבנטי.
9.2 תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכנים בין שהם נצפים או בעלי גישה אחרת, אלא בהתאם לאמור בתנאי שימוש אה.
9.3 הנך מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי שימוש אלה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים בזאת שלא:
א. לשנות, לשכפל, לשחזר, להעתיק, להפיץ עותקים, לפרסם, לחקות או לטפל בתוכנות הנלוות;
ב. לייצר עבודה נגזרת מהתוכנות הנלוות או מהתוכן;
ג. לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגינים על החומרה ו/או התוכנות הנלוות ו/או התוכן הדיגיטלי;
ד. לעשות שימוש ברובוט, עכביש , סורק או באמצעים אוטומטיים אחרים כדי לגשת או להכין מפתח (אינדקס) אל התוכן הדיגיטלי;
ה. להשכיר, להשאיל , לחכור, לתת רישיון משנה, לשכפל, להציג להפיץ או לעשות שימוש בתוכן הזמין לצד ג’.
9.4 הנך מתחייב בזאת לשפות את החברה במלואה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין כל פסק דין, ו/או הרשעה, ו/או החלטה של רשות מנהלית ו/או שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אשר יחייב את החברה לשאת בעונש ו/או פיצוי, אשר ניתנו כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של הסכם זה על ידך ו/או אחר מטעמך.

10.תוכן מטעם המשתמשים
10.1האתר רשאי יהיה לאפשר בהתאם לשיקול דעתו פרסום והעלאה של תכנים ומידע, לרבות פרסום חוות דעת של משתמשים בקשר לשירותים, תכנים ספרותיים וכיו”ב (“תוכן מטעם המשתמשים”).
10.2הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך שהחברה ומפעילי האתר, רשאים על פי שקול דעתם הבלעדי ובכפוף לכל דין, לסרב לפרסם מידע, כולו או חלקו, שנמסר על ידי משתמשים במסגרת תוכן המשתמשים ו/או למחוק מידע שהועלה במסגרת תוכן המשתמשים כאמור בין אם פורסם באתר ובין אם לאו, והכל בלא שניתנה הודעה מוקדמת על כך למשתמש אשר מסר את המידע הרלבנטי, ולמשתמשים כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
10.3החברה, הנהלת האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות למחוק מידע שפורסם במסגרת תוכן המשתמשים, על פי שקול דעתם הבלעדי בין אם הפרסום מפר את הוראות התנאים ו/או הדין ובין אם לאו.
10.4משתמשי הקצה באתר נותנים בזאת את הסכמתם כי כל מידע אשר יימסר על ידם במסגרת תוכן המשתמשים ואשר יפורסם בו ייחשף בפני כל המשתמשים האחרים באתר ו/או כל המשתמשים האחרים ברשת האינטרנט. לפיכך, למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, הנהלת האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או פגיעה בקשר למידע שפורסם במסגרת תוכן המשתמשים.
10.5כל משתמש שיגיש תכנים או מידע לפרסום במסגרת תוכן המשתמשים מתחייב כי תוכן המידע הנמסר על ידו לא יכלול מידע המפר ו/או עלול להפר זכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או הפוגע או מפר ו/או עלול לפגוע ו/או להפר כל דין. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל המשתמשים מתחייבים שלא להעביר מידע ו/או נתונים אשר כוללים:
א. מידע לא חוקי, ו/או מידע אשר מעודד לביצוע פעולות לא חוקיות על פי דיני מדינת ישראל.
ב. מידע הפוגע במוניטין של צד שלישי כלשהו.
ג. מידע הכולל כל חומר המפר ו/או הפוגע ו/או עלול לפגוע ו/או להפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.
ד. מידע אשר פוגע בפרטיותו של צד שלישי, ו/או מהווה לשון הרע כלפי צד שלישי.
ה. כל מידע אשר פוגע ו/או עלול לפגוע ברגשותיו של הציבור, לרבות מידע פורנוגרפי ו/או בעל אופי מיני בוטה, ו/או מטריד מינית, ו/או חומר גזעני, ו/או מאיים על צדדים שלישיים ו/או כולל שפה ומלל גס ו/או כל חומר אשר אסור להפיצו על פי דיני מדינת ישראל.
ו. דבר פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-, 1982
ז. כל מידע אשר תוכנו מהווה עילה לתביעה אזרחית ו/או אשר מפרה את דיני מדינת ישראל.
ח. כל תוכן ומידע על קטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
ט. מידע ו/או קבצים ו/או קודים אשר עשויים לשנות, לפגוע, ו/או להפריע, ו/או לפגום באתר ו/או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהם ו/או זכויות הנאה מן האתר של החברה ו/או של צד ג’ כלשהו לרבות “סוסים טרויאניים”, “וירוסים”, “תולעים” וכדומה או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק לכל מאן דהוא וכן מידע המאפשר קבלת גישה בלתי מורשית לאתר, חשבונות, מערכות מחשב, מאגר המידע של האתר, או רשתות ומחשבים אחרים הקשורים לאתר על ידי ביצוע הפעולות המנויות לעיל.
י. כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות הצפנות שונות לרבות סיסמאות ושמות משתמש, וכן מידע בגין ההצפנות כאמור.
10.6 החברה, הנהלת האתר ומפעיליו רשאים להסיר מידע ו/או למחוק מידע מהאתר לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים כאמור לעיל, וכן לחסום ו/או להפסיק ו/או להגביל השימושים משתמשי קצה, לרבות כאשר החברה ו/או הנהלת האתר חוששת כי משתמש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה למשתמשים אחרים, ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.
10.7 הינך מאשר כי ידוע לך שלחברה ולמפעילי האתר אין אפשרות לקיים בירור ממצה בדבר אמינות ואמיתות תוכן המשתמשים בכלל, ותגובות וחוות דעות של משתמשים ואי לכך החברה אינה יכולה להבטיח ו/או להתחייב באשר לאמיתות ולדיוק תוכן המשתמשים ככל שהינך מסתמך על פרסומים אלה, אתה עושה כן על אחריותך המלאה והבלעדית ומבלי לגרוע מן האמור, החברה מציע לך לנקוט משנה זהירות בטרם שתסתמך על פרסומים כאמור.
10.8 פרסום של תוכן המשתמשים ו/או פרסום קישורים של צדדים שלישיים, אינו מהווה הצעה לרכישת שירותים אלו על ידי החברה ו/או הבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או אישור מאת החברה ו/או מי מטעמה וכל הסתמכות מצד המשתמשים על מידע ותכנים אלו הינה באחריותם הבלעדית.
10.9 המשתמש מצהיר בזאת כי הוא נושא באחריות המשפטית המלאה לגבי תוכן ומידע שהוגשו על ידי אותו משתמש ו/או באמצעותו ו/או על ידו ו/או אחר מטעמו באתר במסגרת תוכן המשתמשים והוא פוטר את הנהלת האתר מכל אחריות בגין הפרה של הוראות כל דין ו/או פגיעה בזכויות של צד שלישי ו/או הפרה של זכויות של צד שלישי על פי כל דין.
10.10 המשתמשים מסכימים כי להנהלת האתר תהיה הזכות לעשות בכל עת וללא עלות מכל סוג שהוא, כל שימוש במידע שיימסר באתר, בכפוף לכל דין ועל פי שקול דעתה של הנהלת האתר, לרבות חשיפת פרטי מפרסם המידע, והכל מבלי לקבל לכך הרשאה נוספת מהמשתמש אשר פרסם או מסר את המידע הרלבנטי ומבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת ו/או כל תביעה.

11.אחריות ושיפוי
11.1 האתר , ובכלל זה תוכנו ו/או כל קישור לאתר אחר המופיע בו, ניתנים לשימוש כמות שהם(AS IS).
11.2 לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירות ו/או התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיך.
11.3 השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
11.4 בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה, אחריות כלשהי לנזק מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או במידת שביעות רצונך מהם.
11.5 מחמת העובדה שהמוצרים ו/או השירותים המסופקים באתר, מבוססות כידוע על טכנולוגיות, שמטיבן עלולות להיתקל בתקלות שונות. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.
11.6 בהקשר זה, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות, עיכובים באספקת מוצרים ו/או שירותים ו/או תכנים דיגיטליים, כתוצאה מאירועים ו/או רכיבים בשירות (כגון וכאמור אספקה), שאינם בשליטתה.
11.7 מבלי לגרוע מן האמור ובמקרים המתאימים, תהא החברה רשאית להודיע על ביטול ההזמנה ו/או הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובך בגינה, באופן שיחשב (בכל מקרה ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או להלן לגבי הסרת אחריותה של החברה במקרים כאמור), לפיצוי מלא ומוסכם על ידך בגין נזקים ו/או טענות ככל שיש לך בקשר עימם.
11.8 אתר זה עשוי להכיל כאמור קישורים לאתרי אינטרנט ו/או פרסומים שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד ו/או מסיבות שיווקיות ו/או פרסומיות ו/או אחרות. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו ו/או לגבי תוכן הפרסומים, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור ו/או המלצה לגבי החומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד.
11.9 האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות אם יתפרסמו מעת לעת על ידי צדדים שלישיים באתר, ככל שמתפרסמות, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לחברה או מי מטעמה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי של המפרסמים (צדדים שלישיים) כשלעצמו אינו מהווה כאמור כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר על ידי אותם צדדים שלישיים וכל הסתמכות ו/או פעולה לפיהן, הינן באחריותו של המשתמש בלבד.
11.10 החברה מכבדת את פרטיותך באתר, ככל שהדבר נתון לשליטתה. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בכתובת זו, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.
11.11 הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – כתוצאה מפעולה שביצעת בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלה ו/או ללא הרשאה מהחברה בקשר ישיר ו/או עקיף, עם האתר.

12.שירות לקוחות
בכל מקרה של שאלה בנושא התוכן הדיגיטלי או תקלות טכניות אחרות, הנך מתבקש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של החברה, באמצעות דף צור קשר באתר החברה או באמצעות כתובת מייל: Hello@gershon5.com

13.שינויים באתר
13.1 החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלהם ועיצובם, את היקפם וזמינותם של השירותים בהם, וכן תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ו/או לשנות כל היבט אחר הכרוך באלה.
13.2 שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב.
13.3 לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
13.4 מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את אספקת השירותים כאמור, כולם או מקצתם. החברה תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים מראש כמפורט בסעיף 15 להלן ו/או בהתאם לצורך.

14.דין ושיפוט
14.1 תנאי שימוש אלה מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל בלבד.
14.2 הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל- אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.אין לתת תוקף לכללי ברירת הדין וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש.
14.3 אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך (“הערכאה המשפטית”) כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.האמור לעיל בסעיף זה יחול בהתאמה ובפרט ביחס להוראות החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע”ג 2013

15.שינוי בתנאי שימוש אלה
15.1 החברה שומרת על זכותה לשנות , בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת , את תנאי השימוש (“השינויים”), ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מייד עם הטמעת ההתייחסות אליהם בתנאי שימוש אלה ו/או בזירות השירותים ו/או המוצרים הרלבנטיות באתר. לפיכך, החברה ממליצה לך לעיין בתנאי שימוש אלה מעת לעת, אף אם הינך נוהג להשתמש בשירותי ו/או מוצרי החברה.
15.2 פניה בנוגע לאתר, לרבות בקשר לתנאי שימוש אלו יש לשלוח אלינו דרך עמוד צרו קשר או באמצעות פרטי הקשר המפורטים בסעיף 12 לעיל.
15.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המוצרים ו/או הטבות ו/או קופונים, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

דילוג לתוכן